[Innovation ]  [article] เลือกปุ๋ยอย่างไร ให้ตรงใจดิน ?

 
 
 
ปัจจัยการเกษตรที่มีผลต่อผลผลิตของเกษตรมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ "ปุ๋ย"
ต้นทุนการเพาะปลูกประมาณ 20-30% ก็ใช้ไปกับ "
ปุ๋ย"
แล้วเราเลือก "ปุ๋ย" อย่างไร ?
เพื่อบริหารการจัดการต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความยั่งยืนกับพื้นดินระยะยาว 
จึงต้องเลือกใช้ปุ๋ยให้ตรงความต้องการของพืชแต่ละชนิด และลักษณะดินในพื้นที่นั้นๆ 
ปุ๋ยแต่ละประเภทที่เราใช้มีลักษณะ จุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน...


 
ปุ๋ยเคมี 
     ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่ได้จากสารอนินทรีย์ของโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด หรือปุ๋ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตหรือสังเคราะห์ทางเคมี มักผลิตโดยใช้สารตั้งต้นคือ “ก๊าซแอมโมเนีย” “น้ำมัน” หรือหินแร่ และนำมารวมกับกรด โดยผ่านกระบวนการทางเคมี เพื่อได้ธาตุอาหารหลัก คือ N (ไนโตรเจน) , P (ฟอสฟอรัส) , K (โพแทสเซียม)
     ปุ๋ยเคมีที่นิยมนำเข้า คือ 46-0-0 , 18-46-0 , 0-0-60 , 21-0-0 , 15-15-15 เป็นต้น

จุดเด่น ปุ๋ยเคมี
1. เพิ่มธาตุอาหารหลักให้ตรงกับความต้องการของพืชชนิดต่างๆ ได้ง่าย เพราะ ระบุตัวเลขปริมาณธาตุอาหารชัดเจน
2. เห็นผลเร็ว เพราะ ปุ๋ยเคมีปลดปล่อยธาตุอาหารเร็ว
3. ใช้ปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยชนิดอื่น ๆ
4. สะดวกในการใช้งาน เพราะ เป็นเม็ดแห้ง ใช้กับเครื่องพ่น เครื่องหยอดปุ๋ยได้ง่าย

จุดด้อย ปุ๋ยเคมี
1. หากใช้ปุ๋ยเคมีระยะเวลาหลายปี โครงสร้างของส่วนประกอบในปุ๋ยเคมีจะเป็นลักษณะเรขาคณิตอัดกันแน่นได้ง่าย เมื่อสะสมมากขึ้นทำให้ช่องว่างในดินลดลง เม็ดดินจะเกาะตัวกันเป็นก้อนทำให้ ดินแน่น ส่งผลให้...
   - การระบายน้ำและอากาศไม่ดี แบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคจะเพิ่มจำนวนได้ดี อาจทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่าย
   - การขยายรากของพืชเป็นไปอย่างยากลำบาก ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดี 
2. ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น หรือ ดินเปรี้ยว ส่งผลให้....
   - สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินตายลง สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ ในดินทำหน้าที่ย่อยธาตุอาหารให้เล็กลงในขนาดที่พืชสามารถดูดซึมได้ ทำให้ธาตุอาหารไม่สามารถปลดปล่อยออกมาให้พืชดูดซึมนำไปใช้งานได้
   - พืชใช้การแลกเปลี่ยนประจุในการดูดซึมธาตุอาหาร เมื่อดินมีสภาพเป็นกรด ทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้น้อยลง หรือธาตุอาหารบางชนิดดูดซึมไม่ได้เลย
3. หากใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ในดินลดลง เมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตมาย่อยอินทรียวัตถุ ขาดฮิวมัสทำให้โครงสร้างของดินไม่เกาะตัว ขาดความสมดุลย์ ทำให้การอุ้มน้ำ การระบายอากาศไม่ดี
4. ผู้ใช้ต้องมีความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีพอสมควร เพื่อสามารถใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสม ประหยัดต้นทุน ไม่ได้ใช้ตามโฆษณาเพียงอย่างเดียว 
5. ราคาสูง เนื่องจากวัตถุดิบของกรรมวิธีการผลิตทางเคมีต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 100% เพราะประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยเคมีได้เอง
6. ธาตุไนโตรเจน (N) - สูญสลายได้ง่ายเมื่อมีความชื้น ระเหิด ระเหยง่าย พืชจึงดูดซึมได้เพียงประมาณ 30-50%
    ธาตุฟอสฟอรัส (P) - ถูกตรึงในเม็ดดินได้ง่าย พืชดูดซึมได้ยาก ต้องใช้จุลชีพในการย่อยสลาย พืชดูดซึมได้ประมาณ 30%
     ธาตุโพแทสเซียม (K) - ถูกตรึงในเม็ดดินได้ง่าย พืชดูดซึมได้ยาก ต้องใช้จุลชีพในการย่อยสลาย พืชดูดซึมได้ประมาณ 30%


 
ปุ๋ยอินทรีย์
    คือ ปุ๋ยที่เกิดจากเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ หรือ ของเสียที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ ครัวเรือน โดยผ่านการกรรมวิธีต่างๆ เช่น หมัก บด สับ ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ซึ่งต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ ตามกฎหมายต้องต้องมีปริมาณอินทรียวัตถุ 20% ขึ้นไป 

จุดเด่น ปุ๋ยอินทรีย์
1. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ส่งเสริมให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดินเพิ่มจำนวนขึ้น เช่น ไส้เดือน แบคทีเรีย จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ 
2. ปรับโครงสร้างของดิน และสภาพแวดล้อมในดินให้เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตในดิน และพืชมากขึ้น อย่างยั่งยืน
3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีเมื่อใช้ในปริมาณที่เท่ากัน 
4. เพิ่มฮิวมัสเป็นอาหารของพืชในระยะสั้น และระยะยาว 
5. ทำงานร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดี ช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารได้ดีขึ้น

จุดด้อย ปุ๋ยอินทรีย์
1. ธาตุอาหารน้อย จึงต้องใช้ปริมาณมาก เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพืช
2. สารอาหารที่พืชได้รับไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์
3. เห็นผลช้า เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ใช้ระยะเวลานานในการปลดปล่อยธาตุอาหาร แต่เป็นผลดีในระยะยาว 
4. มูลสัตว์ที่หมักไม่สมบูรณ์อาจก่อให้เกิดโรคในพืชได้
5. ปริมาณอินทรียวัตถุต้องมีมากพอจึงจะช่วยให้ดินดีขึ้นได้ (ตามกฎหมายระบุว่าปุ๋ยอินทรีย์ต้องมีปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 20%)
6. มีความชื้นสูง ใช้กับเครื่องพ่น เครื่องหยอดปุ๋ยไม่ได้


 
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
    คือ ปุ๋ยที่รวมทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกัน โดยมีปริมาณธาตุอาหารรับรองแน่นอน ตามกฎหมายต้องมีธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่า 12% และมีธาตุอาหารอย่างน้อย 2 ธาตุ ซึ่งแต่ละธาตุต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 3% และต้องมีปริมาณอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่า 10% โดยกำหนดสูตรจากการนำแม่ปุ๋ย มาผสมเข้ากับอินทรียวัตถุ เพื่อให้ได้ปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวัตถุตามที่ต้องการ 

จุดเด่น ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
1. ออกแบบสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช และลักษณะของดิน แต่ละชนิดได้
2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ส่งผลให้ปริมาณจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในดิน เพิ่มจำนวนขึ้น
3. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีขึ้นในระยะสั้นและระยะยาว
4. เห็นผลเร็ว เพราะ มีธาตุอาหารหลักที่ปลดปล่อยได้ทันที
5. เพิ่มฮิวมัสเป็นธาตุอาหารในดินระยะยาว
6. สะดวกในการใช้งาน เพราะ เป็นเม็ดแห้ง สามารถใส่เครื่องพ่น เครื่องหยอดปุ๋ยได้
7. เกิดความสมดุลในดินทั้งปริมาณธาตุอาหารหลัก ปริมาณอินทรียวัตถุ ระบบนิเวศน์ในดิน และธาตุอาหารรองเสริมในดินอย่างยั่งยืน

จุดด้อย ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
1. การซื้อปุ๋ยอินทรีย์เคมีผสมสำเร็จราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับนำแม่ปุ๋ยและอินทรียวัตถุมาผสมเองที่บ้าน
2. ต้องมีความรู้ในการคำนวณสูตรปุ๋ย ความต้องการของพืช และลักษณะของดิน จึงสามารถผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชและดินแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมทั้งต้นทุน และปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสม
3. หากควบคุมความชื้นของอินทรียวัตถุได้ไม่ดี ทำให้ปุ๋ยเคมีเกิดการสลายไปก่อนที่จะนำมาใช้จริง ทำให้อายุการเก็บรักษาสั้นมาก

 
     อกจากเรื่องปุ๋ยแล้ว
เรายังต้องศึกษาความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิด และศึกษาลักษณะดินในขณะนั้น
ว่าต้องมีการปรับปรุงสภาพดินอย่างไรบ้าง เพื่อให้ใช้ปุ๋ยได้ประสิทธิภาพเต็มที่ด้วยนะครับ

ชวนคุยกันต่อเรื่องปุ๋ย หรือ ผลิตปุ๋ยในแบรนด์คุณเองได้ที่ 
​Line ID : organic.design ---------------------------------------------------------------------------

www.youtube.com/channel/UCLe3IuaPjsjwdftbXjIRVxg
www.facebook.com/iDesignOrganic
www.idesignorganic.com

โรงงานผลิตปุ๋ยในแบรนด์ของคุณเอง "คุณภาพดี ราคาถูก" ครบวงจร

 Tel. 0874835888

Post by : OrganicDesign
มาคุยเรื่องปุ๋ยและดินต่อได้ที่ Line ID : organic.design ---------------------------------------------------------------------------

www.youtube.com/channel/UCLe3IuaPjsjwdftbXjIRVxg
www.facebook.com/iDesignOrganic
www.idesignorganic.com

โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับปรุงดิน ผลิตในแบรนด์ของคุณเอง "คุณภาพดี ราคาถูก"

 Tel. 0874835888


- Goto Top -
Lastest Update
 
Other Articles