AFMA (Agriculture and Food Marketing Association for Asia and the Pafific - AFMA) เป็นสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร

จัดตั้งโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐจากนานาประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าอาหารและการเกษตรทุกรูปแบบ บริหารจัดการตนเองโดยอิสระ โดยมีพันธกิจตามนโยบายความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ(UN)


ติดต่อ
สมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (อัฟมา)
อาคารเอฟเอโอ แอนเน็กซ์
202/1 ถนนหลานหลวง กรุงเทพ 10100

www.afmaasia.org